Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu wprowadzona w naszym przedsiębiorstwie przy wsparciu w wysokości 11 344,55 franków szwajcarskich ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ma za zadanie skoncentrowanie się nie tylko na sferze biznesowej, ale również na aspektach mających wpływ na społeczeństwo. Zdajemy sobie sprawę jak w dzisiejszym świecie istotne są kwestie dotyczące oczekiwań i zadowolenia interesariuszy. Jesteśmy przekonani, że kompleksowo zintegrowana strategia CSR, uwzględniająca wzajemne powiązania związane z ochroną środowiska, relacji z pracownikami i zaangażowania społecznego, jest katalizatorem długofalowych zmian sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa.
          Głównym celem wprowadzonej strategii CSR jest zorganizowany proces identyfikacji interesariuszy spółki oraz respektowania ich interesów nie tylko w ramach prowadzenia działalności operacyjnej, ale także w sferze podejmowania decyzji , które mają lub mogłyby mieć na nich wpływ.
          Poprzez modernizację infrastruktury, przede wszystkim parku maszynowego, zmniejszono środowiskowe oddziaływanie procesu technologicznego w obszarach wytwarzania odpadów produkcyjnych oraz emisji NO, CO, NO2, SO2 na modernizowanych stanowiskach pracy. W tym zakresie przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz nastąpił etap integracji z obecnie funkcjonującym systemem zarządzania jakością wg ISO 9001.Nawiązane zostało wstępne porozumienie z Zespołem Szkół nr 18, w skład którego wchodzą Technikum Mechaniczne nr 3 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, polegające na umożliwieniu uczniom zapoznania się ze specyfiką przemysłu gumowego oraz parku maszynowego. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz udostępnianie informacji, podczas organizowanych wizyt studyjnych, które mogą być wykorzystywane m.in. jako materiał do pisania prac dyplomowych.   

  

Zaangażowanie społeczne:

 

·         Kształtowanie warunków pracy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i higieny procesu produkcyjnego poprzez obniżenie poziomu hałasu oraz wyeliminowanie niebezpiecznych    i szkodliwych czynników w środowisku pracy.

·     Wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw poprzez społeczne angażowanie kluczowych dostawców przedsiębiorstwa w społeczną odpowiedzialność, poprzez pobudzanie dostawców do uwzględniania aspektów środowiskowych oraz warunków pracy swoich pracowników.

·         Łagodzenie bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców z Ukrainy rezydujących w Polsce, poprzez zwiększenie zatrudnienia.

·        Wobec dostrzeżonych problemów społeczności lokalnej związanej z niebezpiecznymi warunkami panującymi na poboczach jezdni i chodnikach , poprzez instalację nowego plotera, wytworzone zostały odblaskowe naklejki, które przyczynią się do poprawy widoczności dzieci w ruchu drogowym. Wraz z  Towarzystwem Przyjaciół Dzieci została dokonana analiza i rozdysponowanie gadżetów najbardziej potrzebującym instytucjom.

 

Poniżej link do raportu CSR, według wytycznych Global Reporting Initiative (GRI): 
Pobierz raport