TPE sieciują fizycznie w przeciwieństwie do kauczuków ulegających nieodwracalnemu sieciowaniu chemicznemu. Są to układy dwufazowe: jako polimery blokowe, polimery szczepione lub kopolimery złożone z dwóch nie mieszanych wzajemnie składników zwane fazą twardą oraz fazą miękką. Części twarde są tak ułożone, że powstaje rodzaj struktury krystalicznej, która jest połączona z częściami miękkim. W ten sposób powstaje struktura pseudo-usieciowana. TPE można przetwarzać powyżej charakterystycznej temperatury przemiany jak termoplasty, co jest korzystniejsze niż metoda wulkanizacji. Wadami są: większe pełzanie pod obciążeniem, stosunkowo mała wytrzymałość na zerwanie, dość duża twardość i znaczna zależność właściwości od temperatury. Kauczuk termoplastyczny poliolefinowy TPE-O (YEPDM) posiada własności porównywalne z EPDM co do odporności chemicznej. Temperatura pracy do +120°C.

W przypadku elastomeru TPE-S (YSBR), tward faza jest styren, a miękką butadien. Własności są porównywalne do SBR, twardość zależy od składu styrenu w stosunku do butadienu. Spadek wytrzymałości na rozciąganie następuje powyżej +60°C, odporność na niskie temperatury do -40°C. Dobra odporność chemiczna na wodę, rozcieńczone kwasy i zasady, alkohole i ketony. YSBR jest nieodporny na niepolarne rozpuszczalniki, paliwa i oleje.

Temperaturowy zakres pracy od -40 do +120°C

TPE-E (YBBO) kauczuk termoplastyczny na bazie poliestru charakteryzuje się:

  • wysoką wytrzymałością na rozciąganie - może być stosowany zamiast tkanino-gumy
  • wysokim modułem sprężystości
  • dobrym wydłużeniem względnym
  • wyjątkową odpornością na rozpuszczalniki
  • odpornością na kwasy utleniające, węglowodory alifatyczne, roztwory zasad, smary i oleje

Silnie utleniające kwasy powodują pęcznienie.