Fluor FPM/FKM Viton, Fluorel, Tencoflen, Dai El, Noxitite

Kauczuk fluorowy jest kopolimerem monomerów zawierających fluor, głównie fluorku winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu i trójchloroetylenu. Zawartość fluoru zapewnia niepalność. Wulkanizaty kauczuku fluorowego odznaczają się szczególną odpornością cieplną i chemiczną. Odporny jest na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje, paliwa. Elastomery fluorowe wykazują niewielką przepuszczalność gazów i minimalny spadek wagi w warunkach działania próżni.

Temperaturowy zakres stosowania wynosi: od -25 do + 200°C, krótkotrwale do +230°C.

Wulkanizaty fluorowe są odporne na:

  • oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi
  • węglowodory aromatyczne i alifatyczne
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC)
  • oleje syntetyczne do silników lotniczych

Wulkanizaty fluorowe nie są odporne na:

  • stężone roztwory ługu sodowego i kwasów
  • ketony, estry i etery małocząsteczkowe np.: octan etylu, doksan
  • kwasy organiczne np.: octowy, mrówkowy
  • gorącą wodę oraz parę wodną