Etyleno-propylen EPDM Dutral, Keltan, Vistalon, Nordel, Epscyn, Buna AP, Royalene, Polysar

Kauczuki etylenowo-propylenowe są kopolimerami etylenu, propylenu i niewielkiej ilości dienu.

Otrzymane terpolimery z członami nienasyconymi poza łańcuchami głównymi mają charakterystyczną dla nich odporność chemiczną, a przy odpowiedniej stabilizacji dobrą odporność na czynniki atmosferyczne oraz na ozon. Są dobrymi izolatorami elektrycznymi. Mieszanki na kauczukach EPDM zalecane są do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych, pralkach automatycznych i samochodowej hydraulice hamulcowej opartej na bazie glikoli.

Temperaturowy zakres stosowania wynosi: od -50 do +130°C, a specjalne odmiany do +150°C.

Wulkanizaty etylenowo-propylenowe odporne są na:

  • gorącą wodę i parę wodną
  • roztwory kwasów i zasad
  • ketony, estry i etery małocząsteczkowe
  • roztwory mydła i środki piorące
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli

Wulkanizaty etylenowo-propylenowe nie są odporne na:

  • węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane
  • oleje i smary mineralne
  • materiały pędne